buv.lv
   Pieprasīt informāciju  |  Izdrukāt  |  Nosūtīt draugam

SIA "MV project"

Krišjāņa Barona iela 99/1a, Rīga, Latvija
Telefoni: 67506844
Reģistrācijas Nr.: 40003684876

Tāmēšana, Ekspertīzes, Apmācības

Tāmju ekspertīze – risinājums nepamatoti augstu vai zemu cenu piedāvājumu izskaušanā.

Šodien aktuāls jautājums un problēma būvniecības nozarē Latvijā vēl aizvien ir tirgus situācijai neatbilstošu cenu piedāvājumu sagatavošana un iesniegšana publisko iepirkumu konkursos. Viens no veidiem, kā nepieļaut nepamatoti augstu vai zemu cenu piedāvājumu atzīšanu par uzvarējušu šajos konkursos, ir veikt vai pasūtīt tāmju ekspertīzi. Šādu pakalpjumu gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem Latvijā piedāvājam mēs - SIA “MV project”.

Tāmju ekspertīzes pakalpojuma apraksts

SIA "MV project" piedāvā profesionāli veikt tāmju ekspertīzes. Pārbaudītās tāmju vērtības parasti ir par 6% - 10% mazākas nekā sākotnēji iesniegtās. Esam snieguši šadus pakaplojumus lieliem un Latvijā atpazīstamiem uzņēmumiem, tādejādi samazinot pasūtītāja izdevumus pirms līguma noslēgšanas ar būvdarbu veicēju, kā arī situācijā, kad nepieciešams vienoties par papildus darbu veikšanu jau pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

Ekspertīzes gaita

Klients, izvēloties SIA "MV project" pakalpojumu, iesniedz ekspertīzes uzdevumu un pārbaudāmo tāmi. Tā var būt gan veicamo darbu, gan papilddarbu tāme.
Ekspertīzi veic SIA "MV project" speciālisti: augstākās kategorijas kompleksās kompetences būvinženieris Viktors Puriņš (sertifikāta Nr.20-007-K), ekonomiste Alda Krieva, būvinženieris Ārija Puriņa. Specifiskus darbu veidu ekpertīzēm, pēc nepieciešamības tiek pieaicināti atbilstošo jomu speciālisti - inženieri.
Tāmju ekspertīze tiek veikta atbilstoši LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", izmantojot tā gada BIK (Būvdarbu izcenojumu katalogs), kurā sastādīta iesniegtā pārbaudāmā tāme. Darbus, kas nav iekļauti BIK, izvērtējam konsultējoties ar konkrētās nozares speciālistiem un pielietojot līdzīgu būvdarbu cenu aprēķināšanas metodiku, kā izmantots BIK.
Ja pasūtītajs devis savu piekrišanu, tad parasti ekspertīzes gaitā uzturam kontaktus arī ar būvniecības darbu veicēju, kurš pamato neskaidros darbu izcenojumus, kā arī pierāda izmaksu veidošanos, par kurām radušās šaubas.
Tiek veidoti lokālo un koptāmes salīdzinājumi, kuros lieliski redzama izmaksu atšķirība ne tikai par tāmi kopā, bet arī atsevišķi pa darbu pozīcijām.
Saņemot ekspertīzes slēdzienu, pasūtītājs var viegli izvērtēt tāmes, lai pieņemtu lēmumu par turpmākajām darbībām attiecībā pret būvniecības darbu veicēju.

Pieredze

Esam veikuši ekspertīzes gan jaunbūvēm, gan ēku rekonstrukcijas darbiem. Piemēram, vienā no veiktajām ekspertīzēm pārbaudījām administrācijas ēkas jaunbūves darbu izcenojumus sākot ar būvlaukuma ierīkošanu, ietverot gan iekšējos, gan ārējos inženiertīklus un beidzot ar labiekārtošanas darbiem. Iesniegtās tāmes vērtība bija 3,89 milj. Ls. SIA "MVproject", veicot ekspertīzi, sanāca 3,72 milj. Ls. Starpība ~180 000 Ls, kas ir 4,6% no iesniegtās tāmes vērtības. Bieži tiek atrastas kļūdas tāmēs, kur nepareizi aprēķināti darbu apjomi vai kļūdas darba algu aprēķinos utml. Šādu aritmētisku kļūdu identificēšana var kalpot par pamatu līguma summas izmaiņām, jo tāme ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
Praksē esam sastapušies ar gadījumiem, kad procentuālā pārbaudīto izmaksu atšķirība sasniedz pat līdz 20% no iesniegtās tāmes vērtības.
   Pieprasīt informāciju  |  Izdrukāt  |  Nosūtīt draugam